Pagdating ng islam at kristiyanismo

Posted by / 24-Apr-2020 06:16

Pagdating ng islam at kristiyanismo

Siya ay ipinanganak noong 570 CE sa siyudad ng Arabia na Mecca.Siya ay naulila sa batang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhing si Abu Talib.ang nagtatag ng Islam at tinuturing ng mga Muslim bilang isang sugo(messenger) at propeta ng Diyos ( الله Allah) at ang huling tagapagdala ng batas sa magkakasunod na mga propetang Islamiko.Dahil dito, si Muhammad ay itinuturing ng mga Muslim na tagapagpanumbalik ng hindi nalikong(uncorrupted) orihinal na monteistikong pananampalataya (islām) ni Adan, Noe, Abraham, Moises, Hesus at iba pang mga propeta.

Upang makatakas sa pag-uusig, si Muhammad ay nagpadala ng ilang mga tagasunod nito sa Abyssinia bago siya at ang kanyang mga natitirang tagasunod sa Mecca ay lumipat sa Medina(na kilala sa panahong ito bilang Yathrib) noong taong 622 CE.Ang pagpili kay Abu Bakr ay tinutulan ng iba kabilang ang mismong anak ni Muhammad na si Fatimah na nagaangking si Ali (Ali ibn Abi Talib) na pinsan at manugang ni Muhammad na asawa ni Fatimah ang itinakdang nararapat na kahalili ni Muhammad.Pagkatapos, ang napiling kalipang si Abu Bakr, si Umar at ilang mga kasama ay tumungo sa bahay ni Fatimah upang pwersahin si Ali at mga tagasunod nito na magbigay ng kanilang panunumpa kay Abu Bakr.Inulat na sinabi ni Ali na may apatnapung kataong lalaban sa kanila.Ayon sa mga Shia, ang pangyayaring ito ang nagsanhi ng pagkalaglag ng anak sa sinapupunan ni Fatimah at kanyang kalaunang kamatayan.

pagdating ng islam at kristiyanismo-81pagdating ng islam at kristiyanismo-68pagdating ng islam at kristiyanismo-63

Ang Islam (Arabiko: الإسلام; al-islām), "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)", ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo.

One thought on “pagdating ng islam at kristiyanismo”

  1. He has also served as an expert witness on market definition, liability, and damages issues. Kosicki has worked extensively on the economics of cost pass-through and damages in indirect purchaser antitrust litigation.